Bývanie v zeleni


Rezidenčný projekt sa bude rozprestierať v katastri obce Chorvátsky Grob

Čítať viac

Bývanie v zeleni


Zámerom je vybudovať atraktívny a vyhľadávaný komplex na bývanie, prácu a v neposlednom rade na oddych. Navrhnutý je projekt, vyznačujúci sa nadčasovým konceptom, symbiózou prírody a ľudí s dôrazom na ekológiu. Projekt zároveň ponúka maximálny komfort pre budúcich obyvateľov tak z hľadiska dopravno-technickej infraštruktúry, ako aj občianskej vybavenosti.

Momentálne je projekt v štádiu tvorby konceptu a štúdií, čo naväzuje na Územný plán daného územia.

Voľný čas a šport


Rekreačný park s jazierkom a detským ihriskom z dielne známeho akademického sochára Jozefa Kliského pre obyvateľov obce Chorvátsky Grob.

Čítať viac

Rekreačný park Čierna Voda


Prvou investíciou v Čiernej Vode je vybudovanie zeleného parku o rozlohe 2 ha, ktorý spĺňa moderné a bezpečnostné parametre a je dielom známeho slovenského akademického sochára Jozefa Kliského. Park slúži všetkým obyvateľom Čiernej Vody a Chorvátskeho Grobu na aktívny oddych, šport, zábavu a zmysluplné trávenie voľného času.

Multimediálny komplex


Projekt Multimediálneho komplexu sa bude nachádzať v katastri obce Bernolákovo, v blízkosti najfrekventovanejšej slovenskej diaľnice D1, s komfortným a priamym napojením na diaľnicu M4 (Maďarsko), D2 (ČR) a D4, A6 (Rakúsko). Prístup do komplexu bude cez obojstranný diaľničný zjazd.

Čítať viac

MULTIMEDIÁLNY KOMPLEX


Projekt Multimediálneho komplexu sa bude nachádzať v katastri obce Bernolákovo, v blízkosti najfrekventovanejšej slovenskej diaľnice D1, s komfortným a priamym napojením na diaľnicu M4 (Maďarsko), D2 (ČR) a D4, A6 (Rakúsko). Prístup do komplexu bude cez obojstranný diaľničný zjazd.

Projekt zaberie plochu cca 4 ha a má potenciál stať sa novým symbolom médií a filmu na Slovensku. Výborná dostupnosť a kvalitná architektúra umocní reprezentatívnosť a funkčnosť Projektu.

Súčasťou Projektu sú administratívne, prevádzkové, výrobné objekty, filmové štúdiá. Priestory budú slúžiť aj na organizovanie eventov a kongresov. Projekt disponuje veľkým rovinatým priestorom pre tvorbu v exteriéri. Projekt poskytuje široký priestor pre ďalší rozvoj. Komplexnosť, otvorenosť a variabilita sú základnou črtou celého Projektu.

Tento Projekt bude zároveň výzvou a priestorom pre uplatnenie najlepších poznatkov, kreativity, profesionality a úsilia slovenských architektov, inžinierov a stavbárov. Bude majákom trvalo udržateľného rozvoja, špičkovej techniky v súlade s ekologickým prístupom. Moderný a nadčasový design, vysoká kvalita materiálov, dôraz na detail, energetická úspornosť a funkčnosť bez kompromisov sú základnými atribútmi projektu.

Urbanizmus


Základné urbanistické princípy
a) Efektívnosť
Projekt ako celok i jeho jednotlivé objekty budú efektívne užívateľné – náklady, čas, energie, doprava, hospodárenie s prírodnými zdrojmi pre výstavbu i budúce užívanie sú analyzované, optimalizované a akceptované pred zahájením výstavby.
b) Kvalitné životné prostredie
Kľúčovými hodnotami Projektu sú – súlad s prírodou, identifikácia cenných biotopov, rešpekt k existujúcim prírodným podmienkam, ochrana, obnova a vybudovania nového kvalitného životného prostredia pre budúcich užívateľov a návštevníkov, landscape, hospodárenie s vodou, odpadové hospodárenie, obmedzenie znečisťovania pri výstavbe i užívaní.
c) Vyvážená a nekonfliktná doprava
Objekty Multimediálneho komplexu sú výborne dopravne dostupné – individuálne i hromadnou dopravou. V rámci komplexu nie je žiadny tranzit cez územie. Doprava do územia nebude nadmerne rušiť a prekážať jeho užívateľom. Multimediálny komplex je určený pre ľudí, avšak poskytne komfortné a efektívne podmienky pre parkovanie.
d) Integrácia v lokalite
Objekty budú jasnou dominantou územia a budú viditeľné z veľkej vzdialenosti a veľkému počtu okoloidúcich. V danej lokalite sa bude nachádzať produkčné centrum, multifunkčná hala, výrobné filmové štúdiá, exteriéry na filmovú výrobu a administratívne objekty pre agentúry. Projekt je plne v súlade s územným plánom danej lokality.

ARCHITEKTÚRA


Filmové štúdiá/ateliér tvorby sú riešené jednoducho a účelovo. Južná fasáda je zapustená do terénu. Severná fasáda slúži na zásobovanie a hlavný vjazd. Z tejto strany sú umiestnené aj vstupy do priestorov zázemia výroby. Objekt má plné steny obložené netransparentnou systémovou fasádou.
Ateliér tvorby je navrhnutý ako dva navzájom identické oddilatované objekty zázemia, ktoré budú zrkadlovo otočené a tu sa bude nachádzať samostatná budova s centrálnym výrobným priestorom, okolo ktorého sú umiestnené na štyroch podlažiach priestory technického zázemia, maskérní, šatní, kancelárií, skladov a technického zázemia objektu.

Budova Hlavného objektu Multimediálneho komplexu i okolitá zástavba je navrhnutá tak, aby bola z prevádzkového a funkčného hľadiska optimalizovaná. Hlavný objekt má štvorcový pôdorys. V jeho strede je navrhnuté vnútorné átrium. Vertikálne schodiská umiestnené v rohoch dispozície minimalizujú dlhé presuny osôb a materiálu. Zabezpečujú bezkolíznosť pohybu či už zamestnancov, tak aj návštevníkov.
Hlavný objekt ponúka zamestnancom príjemné a atraktívne pracovné prostredie. Toto je vytvorené vonkajšou „zelenou“ krajinou, ktorá plynule prechádza do vnútorného átria s vodnou plochou a pešími lávkami. Horizontálny komunikačný systém je riešený bezbariérovo rampami a mostíkmi.

DOPRAVNÉ RIEŠENIE


Územie, na ktorom sa navrhovaný Projekt nachádza má nadštandardne vyriešené dopravné napojenie. Objekty v Multimediálnom komplexe budú vzdialené len niekoľko minút od centra mesta. Pohodlný príjazd do územia zabezpečí obojstranný diaľničný zjazd pomocou novo navrhovanej križovatky a komunikácie.
Na uvedenú komunikáciu sa systémom kruhových objazdov napája areálová komunikácia, ktorá tvorí hlavný vjazd do územia. Kruhový objazd v severnom smere od hlavného objektu komplexu rozdeľuje dopravu na osobnú a nákladnú.
Nákladná doprava pokračuje v priamom smere a obchádza areál čím je vyriešený bezkolízny systém dopravy.
Osobná a hromadná doprava vstupuje do územia južným výjazdom z kruhového objazdu. Za kruhovým objazdom je doprava riešená ako jednosmerná. Pred hlavným námestím sa doprava rozdeľuje do dvoch smerov.
Pri dopravnom riešení sa uvažuje s napojením objektu MHD, ktorej plánovaná zástavka bude umiestnená priamo pred areálom.
Nákladná doprava bude jazdiť po západnej strane pozemku k zásobovaciemu dvoru, ktorý sa nachádza medzi hlavným objektom a ateliérom tvorby. Tu sú orientované servisné vstupy nákladných a prenosových vozidiel.
V rámci novo navrhovanej zóny sa plánuje s vybudovaním novej regionálnej (prímestskej) trate. Účelom prímestskej koľajovej trate je zabezpečiť osobnou železničnou dopravou bezpečnú a rýchlu prepravu obyvateľov po sieti ŽSR nielen do centra Bratislavy, ale aj do ostatných častí hlavného mesta SR a tým výrazne obmedziť podiel automobilovej dopravy v tomto území.

Logistické a priemyselné parky


Predmetná zóna je navrhnutá ako logisticko-retailová zóna.
Územie je situované v bezprostrednej blízkosti Bratislavy hlavného mesta SR,
na diaľnici D1, v smere z Bratislavy do Trnavy.

Čítať viac

Logistické centrum


Logistické centrum sa bude nachádzať v katastri obce Bernolákovo, v blízkosti najfrekventovanejšej slovenskej diaľnice D1, s komfortným a priamym napojením na diaľnicu M4 (Maďarsko), D2 (ČR) a D4, A6 (Rakúsko). Prístup do komplexu bude cez obojstranný diaľničný zjazd.

Od územia sú orientačne vzdialené:

 • Žilina – 200 km
 • Banská Bystrica – 209 km
 • Košice – 405 km
 • Viedeň – 70 km
 • Brno – 130 km
 • Budapešť – 200 km

Logistická zóna má nadštandardne vyriešené dopravné napojenie. Objekty v Zóne 4 budú vzdialené len 5 minút od medzinárodného letiska M. R. Štefánika. Pohodlný príjazd do územia zabezpečí obojstranný diaľničný zjazd pomocou novo navrhovanej križovatky a komunikácie.

Logistická zóna v číslach:

 • Celková plocha územia:265.000 m2
 • Celková zastavanosť územia:104.500 m2

Objekty v logistickej zóne:

 • Hala A:40.600 m2
 • Hala B:26.500 m2
 • Hala C:37.400 m2
 • Možná expanzia10.500 m2

Voľný pozemok

 • bez bližšieho určenia12.800 m2

Vedecko-výskumné centrum


Projekt Vedecko-výskumného centra Triblavina (VVC) sa bude nachádzať v katastri obce Bernolákovo, v bezprostrednom – južnom susedstve diaľnice D1, s komfortným a priamym napojením cez exit diaľnice D1 na diaľnice M4 (Maďarsko), D2 (ČR) a D4, A6 (Rakúsko). Prístup do komplexu areálu VVC bude cez obojstranný diaľničný zjazd s okružnými križovatkami.

Čítať viac

Vedecko-výskumné centrum Triblavina


Zámer a ciele VVC:

Prvá etapa projektu zaberie plochu cca 4ha a má silnú ambíciu stať sa novým špičkovým symbolom vedecko-výskumného potenciálu, prvým svojho druhu na Slovensku. Jedinečné know-how pri výskume neurodegeneračných ochorení, výborná dostupnosť projektu v rámci Slovenska, ako aj Európy a kvalitná, nadčasová architektúra umocní funkčnosť a reprezentatívnosť tohto moderného Projektu v súlade s ekologickým prístupom.

Projekt VVC pozostáva zo 4 hlavných objektov:

 • Budova Hlavného Objektu „A“
 • Budova Objektu „B“ – Centra Diagnostických Validačných Platforiem (CDVP)
 • Budova Objektu „C“ – Pozitrónová emisná tomografia (PET)
 • Budova Objektu „D“ – Certifikované laboratórne pracoviská (GMP)

Všetky objekty sú vo vzájomnom funkčnom súlade s logickými prepojeniami a väzbami. Budova Objektu „B“ a budova Hlavného Objektu „A“ sú vzájomne prepojené funkčným krčkom.

Stručný opis:

Súčasťou Projektu sú laboratórne, kancelárske, výskumné, konferenčné a prevádzkové objekty. Priestory budú slúžiť aj na organizovanie odborných prednášok, seminárov ako aj väčších kongresov, či konferencií. Projekt disponuje veľkým flexibilným priestorom pre vedeckú tvorbu a poskytuje celkovo široký priestor pre ďalší rozvoj – expanziu pre ďalšie etapy (celkové územie Projektu cca 8,5ha s možnosťou ďalšieho rozšírenia). Komplexnosť a variabilita sú základnou črtou celého Projektu, ako aj dôraz na detail, energetickú úspornosť, funkčnosť bez kompromisov v súlade so špičkovou technikou a technológiou pre vedecko-výskumné účely.

Míľniky:

 • Územné Rozhodnutie pre prvú etapu VVC vydané dňa – 31.07.2013.
 • Právoplatnosť Územného Rozhodnutia nadobudlo dňa – 20.08.2013.
 • Stavebné povolenie vydané – júl 2014.
 • Termín zahájenia výstavby prvej etapy VVC – n/a
 • Predpokladaný termín kolaudácie prvej etapy VVC – n/a.

Vedecko-výskumné centrum Triblavina


Základné urbanistické princípy:

Kľúčovými hodnotami Projektu VVC je súlad s prírodou, zachovanie cenných biotopov v existujúcich prírodných podmienkach, ochrana, obnova a vybudovania nového kvalitného životného prostredia pre budúcich užívateľov a návštevníkov, tvorba funkčného landscape v úzkom súlade s hospodárením s vodou, odpadové hospodárenie, maximálne obmedzenie znečisťovania pri výstavbe aj užívaní.

Architektúra:

Jednoduchá a zároveň efektívna, racionálna architektonická forma stvárnenia VVC navonok jasne a jednoznačne odráža zastrešovanú funkciu vedecko-výskumného centra. V okolí objektov sú riešené parkové úpravy, ktoré dopĺňajú pôsobenie architektúry a tvoria prirodzený prepoj medzi navrhovaným komplexom a prírodou, najmä významným biokoridorom toku Čierna Voda. Ide o vytvorenie retenčného trávnika, výškovo zníženého oproti objektom a vytvárajúceho prirodzené povrchové retenčné plochy. Záhradná architektúra bude s citom vytvárať trajektórie zvlnených chodníkov pomedzi extenzívnu zeleň, výškovo oddelených kamennými gabiónmi.

Do 4 podlažnej Hlavnej budovy je riešený dominantný nástup zvýraznený asymetrickým vlysom presklenej časti veľkorysou, cez všetky

štyri podlažia prepojenou vstupnou halou. Objekt CDVP je dvojpodlažný s nadzemným funkčným podlažím s najvyšším stupňom čistoty a technickým podlažím nad ním. Je prepojený jednopodlažným funkčným krčkom s budovou hlavného objektu. Objekty PET a GMP sú solitérne, oba majú jedno nadzemné funkčné podlažie a jedno technické podlažie nad ním.

Dopravné riešenie:

Územie, na ktorom sa Projekt nachádza má efektívne a nadštandardne vyriešené dopravné napojenie. Objekty v komplexe VVC budú vzdialené len niekoľko minút autom od centra mesta Bratislavy. Komfortný príjazd do územia zabezpečí mimoúrovňový obojstranný diaľničný exit v podobe okružných križovatiek a príjazdovej komunikácie.

Na hranicu areálu sa systémom kruhových objazdov napája komunikácia, ktorá tvorí hlavný vjazd do územia VVC.

Osobná, tak aj hromadná doprava vstupujú do územia výjazdom z kruhového objazdu. Pri dopravnom riešení sa uvažuje s napojením objektu na MHD, ktorej plánované zástavky budú umiestnené priamo pred vstupom do areálu VVC.

Samozrejmosťou bude napojenie aj na cyklistickú trať, ktorej sieť v rámci obce Bernolákovo, Chorvátsky Grob a Čierna Voda sa momentálne vytvára a bude prepojená s areálom projektu VVC Triblavina